Families & Children
Abernathy2017-10
Abernathy2017-10
Johnson Family-44
Johnson Family-44
Chandler2017-15
Chandler2017-15
Griffin-27
Griffin-27
2014-10-26_0004
2014-10-26_0004
Everett Family 2017-8
Everett Family 2017-8
Elliot Family-10
Elliot Family-10
Wyatt-2
Wyatt-2
Hodges-3
Hodges-3
2014-10-25_0001
2014-10-25_0001
2014-10-24_0001
2014-10-24_0001
2014-10-24_0003
2014-10-24_0003
poppy 1 year-3
poppy 1 year-3
Hodges Family-5
Hodges Family-5
2014-10-26_0005
2014-10-26_0005
Chandler2017-31
Chandler2017-31
2013-10-28_0045
2013-10-28_0045
2013-10-28_0020
2013-10-28_0020
Rokicki Kiddos-23
Rokicki Kiddos-23
Elliot Family-25
Elliot Family-25
Hodges Family-15
Hodges Family-15
family portrait, family, Alexis Jones Photography, AJP family, AJP families, Lake Gaston Family Photographer, Lake Gaston, Southern Virginia family photographer, Southern Virginia family photography
family portrait, family, Alexis Jones Photography, AJP family, AJP families, Lake Gaston Family Photographer, Lake Gaston, Southern Virginia family photographer, Southern Virginia family photography
Johnson Family-4
Johnson Family-4
2013-11-22_0135
2013-11-22_0135
Griffin-15
Griffin-15
2014-10-24_0004
2014-10-24_0004
poppy 1 year-44
poppy 1 year-44
2013-10-28_0027
2013-10-28_0027
2015-08-03_0024
2015-08-03_0024
2013-10-28_0035
2013-10-28_0035
Rokicki Kiddos-34
Rokicki Kiddos-34
2014-10-25_0002
2014-10-25_0002
2013-10-28_0043
2013-10-28_0043
2013-10-28_0028
2013-10-28_0028
2013-11-10_0002
2013-11-10_0002
2013-10-28_0034
2013-10-28_0034
2013-10-28_0037
2013-10-28_0037
2013-10-28_0042
2013-10-28_0042
2013-11-01_0025
2013-11-01_0025
Wyatt-22
Wyatt-22